ODB style

2015-07-13 13.23.16.jpg

Ol’ Dirty Bastard 2K’s vintage air-brush-like print T-shirt XXL