Powder Keg style

Columbia 90’s vintage Powder Keg nylon jacket XL

Polo RL 00’s vintage pony logo cotton knit sweater 4XB

Polo RL 00’s vintage cago chino shorts W33 ¥8,580